Context 

Acest apel de proiecte se adresează organizațiilor și grupurilor de cetățeni înscrise în programul de dezvoltare a capacității organizaționale desfășurat de CeRe prin proiectul PROTEUS.

Înainte de a fi o sursă de finanțare, programul de granturi este un instrument de învățare, oferind organizațiilor o parte din resursele necesare pentru a pune în aplicare lucrurile pe care le învață și ideile pe care le dezvoltă la trainingurile și sesiunile de mentorat oferite în cadrul proiectului Proteus.

Obiectivul general al PROTEUS – deci și al acestui apel de proiecte – este de a consolida organizațiile societății civile și inițiativele civice, precum și de a împuternici activiștii, astfel încât aceștia să fie capabili să protejeze și să promoveze valorile europene și drepturile fundamentale – în primul rând democrația, statul de drept, drepturile omului, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea persoanelor aparținând minorităților – și drepturile cetățenilor UE, așa cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Mai concret, ne propunem să susținem activismul civic și participarea cetățenească, în zone periferice ale României. Înțelegem prin zone periferice, comunități dezavantajate, în general slab deservite, zone în care organizațiile au acces redus la resurse de finanțare și învățare. 

PROTEUS a fost gândit în contextul accelerării acțiunilor nedemocratice, a polarizării sociale și a tendințelor iliberale și autocratice, ce subminează funcționarea și vitalitatea societății civile în întreaga UE. DAcă vreți să înțelegeți mai bine cum se manifestă aceste tendințe în România, puteți citi raportul Starea Democrației 2022.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul CERV, se desfășoară în opt țări Europene și este gestionat de Transatlantic Fund. CeRe este partenerul responsabil pentru desfășurarea componentei de Dezvoltare a Capacității societății civile (inclusiv această schemă de finanțare) pentru România. 

Bugetul total al apelului de proiecte este de 75.000Euro. 

Ce tip de proiecte vor fi finanțate

În cadrul acestui apel de proiecte, vor fi finanțate proiecte mici, care stimulează activismul și participarea cetățenească și răspund obiectivelor proiectului PROTEUS:

 • Sprijinirea participării publice, a incluziunii și solidarității
 • Consolidarea capacității de rezistență a societății civile
 • Protejarea și promovarea valorilor și drepturilor fundamentale ale UE, cu un accent deosebit în zonele periferice și rurale
 • Sprijinirea activismului civic în zonele periferice și rurale.

Așa cum este menționat mai sus, înțelegem prin zone periferice, comunități dezavantajate, în general slab deservite, în care organizațiile au acces redus la resurse de finanțare și învățare. Nu vorbim numai despre comunități delimitate geografic sau despre mediul rural. Conceptul de zone periferice poate cuprinde, de exemplu, grupuri minoritare, grupuri dezavantajate sau ignorate, un cartier slab deservit al unui oraș mare etc.

Proiectele pot cuprinde:

 • acțiuni de educație civică și campanii de conștientizare privind valorile, principiile și mecanismele democratice;
 • dialog civic pe teme de interes public;
 • crearea de parteneriate între societatea civică și/sau alte părți interesate pentru a promova activismul civic;
 • activități de monitorizare și/sau de responsabilizare a instituțiilor față de valorile, principiile și mecanismele democratice;
 • activități de advocacy;
 • activități civice și de educație/informare pentru promovarea alegerilor libere și democratice;
 • providing support services to victims and offering training to target groups; oferirea de servicii de sprijin pentru victime și oferirea de cursuri de formare pentru grupurile țintă;
 • activități de organizare comunitară pentru a crește solidaritatea și a întări democrația în comunitate.

Nu vor fi finanțate proiecte de cercetare academică, burse academice sau școlare, evenimentele punctuale, ajutorul umanitar, activitățile religioase și/sau științifice.

Nu vor fi finanțate proiecte care contravin valorilor europene

Bugetul maxim al unui proiect poate fi de maxim 2,500 Euro.

Costuri ne-eligibile:

 • Costuri care nu au legătură directă cu proiectul propus;
 • Costuri cu salariile, cu excepția unor experți pe termen scurt a căror intervenție este considerată necesară pentru anumite activități din cadrul proiectului.
 • Costuri realizate în afara perioadei de desfășurare a proiectului
 • Costuri cu echipamente 
 • Costuri indirecte mai mari de 7% din grant
 • Costuri cu echipamente mai mari de 20% din grant

În limita fondurilor disponibile, o organizație/grup poate primi finanțare pentru maxim 3 proiecte (consecutiv) și poate depune maxim 4 cereri de finanțare. În deciziile privind finanțarea, va fi acordată prioritate finanțării a minim unui proiect pentru fiecare organizație. 

Proiectele pot dura între 3 și 12 luni. 

Cine poate aplica

Organizațiile neguvernamentale și grupurile selectate în programul de creștere a capacității din cadrul proiectului PROTEUS. 

Grupurile informale (fără personalitate juridică) nu pot primi finanțare decât în măsura în care au o organizație gazdă (organizație neguvernamentală înregistrată) care își asumă responsabilitatea contractuală (semnează contractul de finanțare și găzduiește din punct de vedere financiar grupul informal). Acest lucru înseamnă că organizația gazdă va fi cea care va semna contractul de finanțare, va primi finanțarea și va fi responsabilă legal pentru corecta execuție a bugetului.

Nu vor fi finanțate organizații și grupuri a căror activitate contravine valorilor europene și drepturilor fundamentale, așa cum reies acestea din Carta Europeană a Drepturilor Omului. Această restricție se aplică și organizațiilor gazdă menționate mai sus.

Depunerea cererilor de finanțare

Depunerea cererii de finanțare constă în completarea formularelor (propunere de proiect și propunere de buget) și transmiterea lor pe email la adresa apel.proteus@cere.ong, însoțite de statutul organizației și de certificatul de înregistrare.

Acest apel este cu depunere continuă până la epuizarea fondurilor (puteți depune proiectul oricând doriți), însă o primă sesiune de evaluare va avea loc în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2024. Dacă doriți să fiți printre primii finanțați, vă recomandăm să depuneți cererea de finanțare până la data de 20 februarie 2024. 

Cum acest program de finanțare este parte a unui proces de învățare, pentru planificarea proiectului și completarea cererii de finanțare puteți primi sprijin direct de la mentorul cu care lucrați în cadrul PROTEUS. Pentru întrebări, puteți scrie la adresa apel.proteus@cere.ong sau puteți lua legătura direct cu mentorul vostru.

Evaluare și selecție

Chiar dacă acesta nu este un apel de proiecte bazat pe competiție (există fonduri disponibile pentru minim 1 proiect/per organizație/grup), proiectele propuse trebuie să răspundă unor criterii de calitate și vor fi evaluate de o comisie formată din 3 persoane (2 din partea CeRe și un expert independent). 

Criteriile de evaluare și punctajul aferent  sunt:

 • Proiectul conduce la creșterea activismului și a participării cetățenești și răspunde obiectivelor acestui apel, așa cum sunt descrise mai sus. – 25 puncte (minim 15 puncte)
 • Problema căreia îi răspunde proiectul este clar identificată, iar relevanța sa pentru comunitate este adecvat descrisă. – 20 puncte
 • Proiectul, inclusiv activitățile și bugetul, este coerent și clar descris. – 25 puncte
 • Activitățile proiectului sunt relevante pentru creșterea capacității organizației/grupului. – 15 puncte
 • Bugetul nu conține costuri neeligibile, nu depășește limita maximă, este realist și costurile sunt justificate în contextul proiectului. – 20 puncte

Pentru a primi finanțare, un proiect trebuie să întrunească minim 70 puncte în total și minim 15 puncte pentru primul criteriu. 

Comitetul de evaluare poate să ceară lămuriri suplimentare sau să facă recomandări de îmbunătățire. În ceea ce privește recomandările, organizația/grupul are libertatea de a le urma sau nu.

Informații despre regulile aplicabile proiectelor finanțate

 • Materialele realizate în cadrul proiectelor vor trebui să respecte identitatea vizuală aplicabilă în cazul proiectelor cu finanțare din partea Comisiei Europene CERV
 • În implementarea proiectelor, organizațiile finanțate trebuie să respecte legislația națională și europeană relevantă, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Finanțarea va fi transferată în două tranșe, cu o primă tranșă, în valoare de 90% din valoarea bugetului ce va fi transferată după semnarea contractul și cea de-a doua tranșă, de maxim 10% din valoarea bugetului după aprobarea raportului final.
 • În termen de maxim o lună de la finalizarea proiectului, organizația finanțată va depune un raport tehnic și unul financiar, ce vor reflecta desfășurarea proiectului și execuția bugetului.
 • Perioada de finalizare a proiectelor nu poate depăși data de 1 septembrie 2025.

Proiectul PROTEUS face parte din Programul CERV și este finanțat de Comisia Europeană.

Perioada de implementare a proiectului este ianuarie 2023 – decembrie 2025.

 

Proiect în cadrul programului EU CERV PROTEUS derulat de către Transatlantic Foundation (TF) în parteneriat cu CeRe și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestei pagini este responsabilitatea exclusivă a CeRe și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Ultimele știri